Några bibelord om bön

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.
Matt. 5:44-45

När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matt. 6:6

Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.
Matt. 26:41

Tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.
Mark 11:24

Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.
Luk 6:28

Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.
Luk 10:2

Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta?
Luk 18:7

Hur kan ni sova! Stig upp och be att ni inte utsätts för prövning.
Luk 22:46

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Joh 15:7-8

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.
Joh 17:15

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
Joh 17:21

På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Rom 8:26

Jag vill be med min ande men också med mitt förnuft. Jag vill sjunga med min ande men också med mitt förnuft.
1 Kor 14:15

Jag gläder mig när jag själv är svag och ni är starka. Just det ber jag om, att ni skall bli alltmer felfria.
2 Kor 13:9

Min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning.
Fil. 1:9

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Fil 4:6-7

Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud.
Kol 1:9-10

Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior pröva allt. Ta vara på det som är bra.
1 Thess 5:17-20

Därför ber vi alltid för er att vår Gud skall finna er värdiga hans kallelse och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling, gjord i tro och med hans kraft, så att vår herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom, tack vare nåden från vår gud och herre Jesus Kristus.
2 Thess 1:11-12

Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er.
2 Thess 3:1

Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll.
1 Tim 2:8

Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.
Jak 5:13-16

Välkommen att kommentera!

Lämna din kommentar:

Gravatar Image